Procés de selecció mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura, en règim de personal funcionari, d’una plaça de l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, Categoria Auxiliar Administrativa, Subgrup de classificació professional C2 i per la constitució d’una borsa de treball.estabilització de l’ocupació temporal del Consell Comarcal de les Garrigues

Convocatòria del procediment de selecció per a la cobertura, en règim de personal funcionari i mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administrativa, subgrup de classificació professional C2 i per la constitució d’una borsa de treball.

© Consell Comarcal de les Garrigues