Català

Responsable
Montserrat Gilabert, tècnica de normalització lingüística.

El Servei Comarcal de Català (SCC) de les Garrigues va començar a funcionar al Consell Comarcal de les Garrigues l’any 1989, i l’any 1992 es va integrar al Centre de Normalització Lingüística de Lleida, que depèn del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), en virtut d’un conveni pel qual el Consell Comarcal de les Garrigues entrava a formar part del CPNL.

L’interès i l’objectiu de tots els organismes que formen el CPNL (www.cpnl.cat) és fomentar el coneixement de l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits, especialment en el si de les organitzacions i entitats dels diversos sectors en què s’organitza l’activitat socioeconòmica i cultural.

ACTIVITATS

L’activitat del SCC de les Garrigues s’organitza en tres àrees: l’assessorament lingüístic, la dinamització de l’ús del català i l’ensenyament.

 • Assessorament
  El servei facilita suport tècnic als usuaris perquè arribin a ser autosuficients en matèria lingüística. Amb aquesta finalitat el SCC ofereix:
  • Atenció de consultes: solució de dubtes ortogràfics, terminològics, de lèxic i de convencions gràfiques.
  • Informació sobre recursos bibliogràfics: diccionaris, vocabularis específics, manuals, etc.
  • Informació i assessorament sobre la legislació vigent en matèria de drets lingüístics.
  • Informació sobre la traducció de noms i la correcció i traducció de cognoms i tramitació de les sol·licituds.
  • Servei de revisió i traducció de textos de llengua general i específica.
 • Dinamització
  El servei porta a terme accions orientades a la sensibilització vers l’ús del català i a la promoció d’entorns d’ús de la llengua. Aquestes actuacions es tradueixen en:
  • Col·laboració en campanyes de normalització lingüística.
  • Repartiment de materials lingüístics diversos a col·lectius, establiments i empreses (cartells, vocabularis, informació…).
  • Elaboració i tramesa de materials específics a diferents àmbits.
  • Atenció de consultes dels ciutadans relacionades amb l’ús de la llengua.
 • Ensenyament
  • Organització de cursos de català per a adults (presencials i a distància) adreçats a la població en general.
  • Organització de cursos de català per a adults adreçats al personal de l’Administració local.
  • Punt d’informació de les proves de català de la Secretaria de Política Lingüística (www6.gencat.net/llengcat): períodes d’inscripció, dates d’examen i repartiment d’opuscles i exàmens de mostra.
  • Informació sobre les titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
  • Informació sobre l’acreditació del coneixement de català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

© Consell Comarcal de les Garrigues