Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

Responsable
Rosa M. Olivart, tècnica de promoció econòmica.

L’oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) adscrites als Consells Comarcals, poden exercir competències de consum per delegació.
Són organismes d’àmbit comarcal que informen les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol.licituds d’arbitratge. Així mateix desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics.
Tenen un paper important en aquelles localitats que no disposen d’OMIC en el seu ajuntament.

© Consell Comarcal de les Garrigues