Bases específiques i convocatòries de les places corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell Comarcal de les Garrigues

Es fan públiques les bases específiques i les convocatòries de les places corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell Comarcal de les Garrigues, aquestes apareixen publicades al BOP de la província de Lleida número 247/2 de 28 de desembre i 249/3 de 30 de desembre i al DOGC 8821A de 28 de desembre i 8823B de 30 de desembre.

Les bases generals reguladores d’aquests processos, apareixen publicades al BOP de la Província de Lleida núm. 239 de data 15 de desembre de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8813 de data 15 de desembre de 2022, i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

El termini per presentar les sol·licituds de participació  és de vint (20) dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Bases específiques estabilització concurs opo treballador social

Bases específiques estabilització concurs acompanyant transport tp

Bases específiques estabilització concurs dinamitzador joventut

Bases específiques estabilització concurs educador social

Bases específiques estabilització concurs pedagog EAIA

Bases específiques estabilització concurs personal neteja tp

Bases específiques estabilització concurs psicoleg sife

Bases específiques estabilització concurs treballador social

Bases generals estabilització CC Les Garrigues (002)

© Consell Comarcal de les Garrigues