CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ DE LA PLAÇA D’ADJUNT/A A INTERVENCIÓ EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA I PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 107 de 4 de juny de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8147, de 4 de juny de 2020, apareix publicat l’anunci sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció de la plaça d’adjunt/a a intervenció en Règim de personal fucnionari de carrera i constitució de borsa de treball.
Aquí podeu descarregar-vos el model de sol·licitud de participació i l’anunci:

Per motius organitzatius del tribunal qualificador del procés de selecció de la plaça d’adjunt/a a intervenció en Règim de personal funcionari de carrera i constitució de borsa de treball, la 3a prova, supòsit pràctic convocada per al dia 28 de juliol de 2020, a les 9 h, s’ajorna al dia 29 de juliol (dimecres), a les 16:30 hores.

© Consell Comarcal de les Garrigues