SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES I HABITATGES INDIVIDUALS DE TITULARITAT PRIVADA, PER FOMENTAR L’ARRELAMENT EN ENTORNS RURALS DE CATALUNYA

AJUTS DE l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

 

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’inicia el dia 17 d’abril de 2024 a les 9:00 hores i finalitza el dia 28 de juny de 2024 a les 14:00 hores, ambdós inclosos.

L’ajut es resoldrà per ordre d’entrada fins a esgotar pressupost.

BENEFICIARIS I REQUISITS DELS HABITATGES:

 1. Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.
 1. Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.
 1. Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
 1. Els habitatges objecte de rehabilitació s’hauran de destinar a residència habitual i permanent durant un termini de 10 anys.
 1. Habitatges que portin més de 2 anys buits per destinar-los a lloguer o residència habitual.
 1. Habitatges construïts abans del 1999.
 1. Les obres s’han d’iniciar a partir de l’11 d’abril de 2024, data de la present convocatòria.

 

QUANTITAT:

L’import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost amb els següents límits:

 1. a) 20.000 euros per habitatge ja destinat a residència habitual i permanent en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 2. b) 40.000 euros per habitatge per al cas d’habitatges buits per destinar-los a lloguer durant un període de 10 anys. S’estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per beneficiari.
 3. c) 20.000 euros per habitatges buits per destinar-los a habitatge habitual del seu propietari o arrendament de persones que tinguin parentiu per consanguinitat.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 1. Els honoraris de redacció de projectes tècnics.
 2. En el cas d’edificis que no tingui seguretat estructural, totes les actuacions necessàries per aconseguir-la mitjançant el procés de rehabilitació.
 3. Actuacions que contemplin la millora de l’eficiència energètica (envolupat tèrmic, substitució de fusteries, millora de l’eficiència de les instal·lacions.)
 4. En general, totes aquelles actuacions que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d’habitabilitat i de funcionalitat dels habitatges.

 

DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD:

 • Inspecció tècnica de l’edifici prèvia a la sol·licitud (IITE) segons model i presentada davant l’AHC.
 • Nota simple del registre de la propietat.
 • Habitatge habitual: certificat d’empadronament d’almenys sis mesos abans de la convocatòria.
 • Habitatges buits: documents que acreditin que ha estat buit durant 2 anys (certificat d’empadronament municipal, els consums de serveis, etc)
 • Acreditació de l’antiguitat de l’habitatge.
 • Projecte tècnic (bàsic i executiu) o memòria tècnica.
 • Pressupost desglossat de l’empresa constructora.
 • Llicència municipal d’obres o justificació de la seva sol·licitud.
 • Reportatge fotogràfic de color de les zones afectades per les actuacions.

 

ON TRAMITAR LES SOL·LICITUDS:

Per presentar sol·licituds i documentació de forma presencial, cal adreçar-se a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (C. del Clot de les Monges, 6-8 de Lleida)

 

Es podrà fer telemàticament al següent enllaç: http://tramits.gencat.cat

 

Podeu consultar les bases i la convocatòria en els següents enllaços:

BASSES REGULADORES: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9134/2021067.pdf

CONVOCATÒRIA:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9140/2022669.pdf

© Consell Comarcal de les Garrigues