Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses. Plaça de treballador/a social de la plantilla de personal laboral fix del Consell Comarcal de les Garrigues.

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per participar en l’obertura de la convocatòria del concurs d’oposició lliure, d’una plaça de treballador/a social i per la constitució d’una borsa de treball, grup A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral fix del Consell Comarcal de les Garrigues.

Anunci.PROVISIONAL.admesos.exclosos

© Consell Comarcal de les Garrigues