CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR COM A PERSONAL LABORAL FIX UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL

Convocatòria de concurs-oposició per cobrir com a personal laboral fix una plaça de d’educador/a social adscrites a l’equip bàsic d’atenció social i constitució de les respectives borses de treball:  Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 1 de 2 de gener de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8034, de 2 de gener de 2020, apareixen publicats del anuncis sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d’una plaça de treballador/a social i una plaça d’educador/a social i constitució de les respectives borses de treball.
Aquí podeu descarregar-vos els models de sol·licitud de participació: Plaça educadora social.
Anunci aprovació llistat provisional persones admeses i excloses plaça Educació Social i composició tribunal qualificador
Anunci definitiu del llistat de persones admeses i excloses convocatòria selecció ESMENA: Anunci definitiu del llistat de persones admeses i excloses convocatòria selecció Resultat del procediment selectiu

© Consell Comarcal de les Garrigues