CONSULTA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT PER REGULAR UNA BORSA RURAL D’HABITATGE DE LES GARRIGUES

ANUNCI SOBRE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA CREACIÓ DEL REGLAMENT DE LA BORSA RURAL D’HABITATGE DE LES GARRIGUES.

D’acord amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del Reglament de la Borsa d’Habitatge Rural de les Garrigues, es demana l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

 c) Els objectius de la norma.

 d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a continuació, durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci a la web del Consell Comarcal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preferiblement mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica d’aquest Consell Comarcal:

Accés a la instància genèrica 

Indicant al camp Exposo: “En referència a la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Reglament de la  Borsa d’Habitatge Rural de les Garrigues

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 La borsa d’habitatge rural de les Garrigues és un dels projectes inclosos al Pla  Estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025.  

 La realitat de l’habitatge a la comarca de les Garrigues és diversa en funció de si s’analitza la situació des dels municipis més petits o s’observa des dels municipis més grans. Els pobles més rurals amb uns índex d’envelliment i de despoblament més elevats tenen un parc d’habitatge molt envellit, especialment, als nuclis antics, a banda, també acostuma a estar sobredimensionat pel volum de població actual del municipi. Hi ha molt habitatge desocupat de persones que han marxat de la localitat i que, en alguns casos, han deixat deteriorar les cases amb risc pels veïns.

A aquesta situació s’hi suma que, generalment, els propietaris d’aquests habitatges desocupats no estan en disposició de vendre’ls, llogar-los o posar-los a disposició de qualsevol altra metodologia de tinença d’habitatge limitant l’accés a joves i a nova població.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

Per tal de donar respostes a com afrontar el repte de l’habitatge a les Garrigues es planteja el present projecte per tal d’afavorir l’arrelament i el retorn de joves, l’atracció de noves famílies, el retorn de gent gran o l’embelliment dels pobles com a atractiu turístic i millora de la qualitat de vida de les persones que viuen als seus municipis. 

Per aquest motiu, es planteja necessari enfocar un projecte estratègic entorn de l’habitatge a les Garrigues per fomentar els incentius als propietaris a l’hora de millorar les condicions de les seves cases, fomentar el lloguer segur i social, millorar la seguretat i la imatge dels nuclis. Les borses d’habitatge poden funcionar de formes diferents, però comparteixen un mateix denominador comú: posar en contacte als dos agents bàsics per al seu funcionament, que són el propietari de l’habitatge i l’arrendatari. 

c) Els objectius de la norma.

 Constitució d’una xarxa d’habitatges buits destinada a col·lectius claus com joves i nova població. 

Identificació de l’oferta d’habitatges i locals comercials en disposició de posar-se en lloguer o venda

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

Es planteja una regulació per tal de facilitar l’accés als habitatges buits a les persones demandants d’habitatge a les Garrigues, atès que actualment no hi ha cap norma d’aquest tipus que ho reguli.

© Consell Comarcal de les Garrigues