Modificació del lloc on es realitzaran les proves per la plaça de treballador/a social de la plantilla de personal laboral fix del Consell Comarcal de les Garrigues.

Es fa públic que per Decret de Presidència 2024/0165 s’ha aprovat la modificació del lloc on es realitzaran les proves de la convocatòria del concurs d’oposició lliure, d’una plaça de treballador/a social i per la constitució d’una borsa de treball, grup A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral fix del Consell Comarcal de les Garrigues.
El tribunal qualificador d’aquest procés convoca a la persona que ha de realitzar la prova de coneixements de català el dia 20 de juny a les 08:00 hores.
El tribunal qualificador convoca, també, a les persones aspirants admeses el dia 20 de juny a les 10:30 hores per la realització de la prova teòrica i a les 11:45 hores per la realització de la prova pràctica
La prova de coneixements de català, la prova teòrica i la pràctica s’efectuaran al Centre d’Empreses Innovadores (Av. Francesc Macià, 56 les Borges Blanques 25400). Les persones aspirants admeses que acudeixin a la realització de les proves hauran de presentar la seva documentació identificativa per a poder dur-les a terme.

Anunci_modificacio_lloc_prova

© Consell Comarcal de les Garrigues