AJUTS DE MENJADOR 2022-2023

 • Les sol·licituds s’han de presentar al Consell Comarcal de les Garrigues.
 • Termini de presentació: del dia 9 de maig al dia 10 de juny (ambdós inclosos).
 • Documentació obligatòria que cal adjuntar a la sol·licitud i altres aspectes també obligatoris :
  • volant de convivència actual (que cal demanar a l’ajuntament corresponent).
  • fotocòpia dels NIE/NIF de tots els membres computables de la unitat familiar (o llibre de  família o certificat de naixement, si algun membre computable de la unitat familiar no disposa de NIE/NIF).
  • fer constar en el model de sol·licitud el núm. RALC/IDALU de l’alumne.
  • que tots els membres computables de la unitat familiar majors d’edat signin la sol·licitud.
  • Especificar, en la mateixa sol·licitud, si es vol rebre notificacions electròniques.
 • A part de tots aquests aspectes obligatoris, si és perceben ingressos no contributius, també caldrà adjuntar el/els document/s que acrediti/n el/els esmentat/s ingrés/sos.
 • Si és el cas, també serà necessària adjuntar la documentació complementària que es relaciona en el mateix model de sol·licitud.

Es consideren membres computables de la unitat familiar, a efectes d’aquest ajut:

 • Els progenitors (o el/la tutor/a o persones encarregades de la guarda i protecció del menor)
 • El sol·licitant
 • Els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2021
 • Els germans majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que con convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2021
 • Els ascendents dels pares que resideixin en el mateix domicili que els anteriors.

 

BASES

MODEL SOL·LICITUD 2022-2023

 
 

© Consell Comarcal de les Garrigues