ACTUALITZAT (15-06-2021) Butlletí de línies d’ajuts i subvencions públiques

Butlletí de línies d’ajuts i subvencions públiques

ACTUALITZAT (15-06-2021)

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de les Garrigues, planteja una sèrie de mesures que s’estan implementant per a donar resposta a les necessitats manifestades pels diferents sectors econòmics presents a la comarca i per frenar l’impacte de la crisi a nivell de teixit empresarial i realitat socioeconòmica.

Les empreses i entitats de la comarca que s’han vist afectades per la crisi derivada de la Covid-19, necessiten tenir una informació actualitzada de forma constant i per aquest motiu es posa en marxa un butlletí sobre línies d’ajuts i subvencions públiques que des de les diferents administracions es vagin publicant.

D’aquesta manera es vol contribuir facilitant l’accés a la informació d’interès en el context de crisi a les empreses garriguenques. 

Aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mesura que aniran sortint les noves informacions que apareguin en canals oficials.

RECULL DE MESURES PER FER FRONT AL COVID-19

TERMINI: El període de presentació de sol·licituds comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el 4 d’octubre de 2021 per a lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

DESCRIPCIÓ: Productors Agraris

Es volen prendre mesures per poder garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després de l’estat d’alarma declarat arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Fins al 9 de juliol de 2021

DESCRIPCIÓ: Ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic 

1.Actuacions en el sector de la mobilitat: Adquisició de bicicletes i/o adquisició i instal·lació d’aparcaments de bicicletes, instal·lacions de producció d’electricitat d’origen renovable. destinades a la recàrrega dels vehicles municipals 2.Instal·lacions de producció d’energia geotèrmica. 3.Millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua. 4.Aprofitament de recursos hídrics: aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques. 5.Actuacions d’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Fins al 30 de juny de 2021

DESCRIPCIÓ:

Subvencions per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1), i per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2). Els ajuts poden ser de fins el 30% de la inversió elegible o bé, fins el 50% del cost subvencionable. Cal complir les següents condicions:

Inversió mínima de 75.000 Euros d’inversió elegible pel canvi d’equips i millora de processos (Tipologia 1)
Inversió mínima de 30.000 Euros d’inversió elegible per implantació de sistemes de gestió energètica (Tipologia 2)

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: del 9 de desembre del 2020 al 23 de novembre del 2021

DESCRIPCIÓ:

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un concert o espectacle de pagament.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: La convocatòria es publicarà properament

DESCRIPCIÓ:

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics.
Serveis fotogràfics.
Copisteries i arts gràfiques.
Serveis de reparacions.
Agències de viatges detallistes.
Tintoreria i bugaderies.
Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
Bars i restaurants.
Serveis de menjar preparat i càtering.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Fora de Termini

DESCRIPCIÓ: A entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb instal·lacions permanents a Catalunya, que permetin la impartició de les especialitats formatives sol·licitades i l’atenció a la persona participant.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 2021

DESCRIPCIÓ: Persones físiques no empresàries (particulars) que es trobin en situació d’insolvència actual o imminent. Professionals i autònoms que es trobin en situació d’insolvència actual o imminent.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Fora de Termini

DESCRIPCIÓ: Poden optar a aquests ajut tots els productors que hagin tingut un decreixement de facturació de, com a mínim, el 25% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril del 2021, en relació al mateix període de l’any 2019.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 4 de desembre de 2020 fins el 31 de juliol de 2021

DESCRIPCIÓ:

A. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús.  ​

B. Les comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzon.

C. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​d. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació.​ e. Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: de l’11 de maig al 29 d’octubre de 2021

DESCRIPCIÓ: Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

 

 

TERMINI: Fora de Termini

DESCRIPCIÓ: Els professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat, així com d’un establiment d’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes) afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Més informació sobre aquestes ajudes estarà disponible breument.

DESCRIPCIÓ: Podran beneficiar-se autònoms i empreses viables que hagin tingut una caiguda dels seus ingressos de com a mínim el 30% el 2020 respecte a l’any anterior.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI:Any 2021

DESCRIPCIÓ: S’estableix que les empreses amb activitats enquadrades als sectors de turisme o de comerç i hostaleria vinculades al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin l’alta durant aquests mesos a persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021

DESCRIPCIÓ: Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana. També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l’àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Fora de termini

DESCRIPCIÓ: Teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un concert o espectacle de pagament.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Obert

DESCRIPCIÓ:Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI:Fins al 30 de juny de 2021

DESCRIPCIÓ: Poden demanar el bo social les persones titulars del subministrament o alguna de les persones que formen part de la seva unitat familiar si estan en situació d’atur, d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), o si han vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de cures, en el cas de ser empresari, o per afrontar altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE”
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues