EL CONSELL

ACTUALITZAT (15-09-2021) Butlletí de línies d’ajuts i subvencions públiques (Pla de reactivació socioeconòmica de les Garrigues)

ACTUALITZAT (15-09-2021)

El Pla de Reactivació Socioeconòmica de les Garrigues, planteja una sèrie de mesures que s’estan implementant per a donar resposta a les necessitats manifestades pels diferents sectors econòmics presents a la comarca i per frenar l’impacte de la crisi a nivell de teixit empresarial i realitat socioeconòmica.

Les empreses i entitats de la comarca que s’han vist afectades per la crisi derivada de la Covid-19, necessiten tenir una informació actualitzada de forma constant i per aquest motiu es posa en marxa un butlletí sobre línies d’ajuts i subvencions públiques que des de les diferents administracions es vagin publicant.

D’aquesta manera es vol contribuir facilitant l’accés a la informació d’interès en el context de crisi a les empreses garriguenques. 

Aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mesura que aniran sortint les noves informacions que apareguin en canals oficials.

RECULL DE MESURES PER FER FRONT AL COVID-19

TERMINI: 

El termini per presentar la sol·licitud és del 20 de juliol al 31 de desembre de 2021


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Sub-direcció General d’Infraestructures Rurals
Sub-direcció General de Planificació Rural

DESCRIPCIÓ:

L’objecte del programa d’ajudes és reduir el consum final d’energia, incentivar i promoure la realització d’actuacions en explotacions agropecuàries que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, i que contribueixin a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica (DOUE núm. L 315/1, de 14.11.2012), per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, segons les condicions establertes per les bases del Reial decret 263/2019, de 12 d’abril.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de setembre de 2021 al 30 de setembre de 2021


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària

DESCRIPCIÓ:

L’objecte dels ajuts és subvencionar l’adquisició i instal·lació dels següents equips per millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins:

Equips de mesura de la concentració de nutrients, en cisternes d’aplicació de purí, o en basses de purí
Equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purins, en cisternes d’aplicació de purí
Aquests equips permetran a les explotacions agràries conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per aconseguir una òptima fertilització.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya – ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. Direcció General d’Indústria

DESCRIPCIÓ:

Les subvencions tenen per objectiu contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents circumstàncies i casuístiques que normalment hi concorren, bàsicament mitjançant el suport a la contractació de treballadors/ores i inversions en actius productius. Les diferents línies d’actuació són: 1. Subvencions a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o per continuar l’activitat de centres productius que hagin patit un tancament o deslocalització. 2. Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat, o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials. 3. Subvencions a projectes d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball. 4. Subvencions a projectes per adquirir empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball. 5. Subvencions a la realització d’anàlisis d’oportunitats empresarials per tal d’aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 

Data límit: 06/10/2021


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert

DESCRIPCIÓ:

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 13 Impuls a la PIME, Inversió 4 Suport al comerç.  L’objectiu és atorgar ajuts per desenvolupar plans i programes dirigits a donar suport a l’activitat comercial en zones rurals.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 

Presentació de sol·licituds: des del 5 d’agost fins el 30 de setembre de 2021


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

DESCRIPCIÓ:

L’Acceleradora tecnològica de comerç és un programa que permet a les empreses participants efectuar un salt qualitatiu en la seva estratègia digital. S’adreça a un nombre màxim de 16 empreses comercials i compta amb un equip d’experts del màxim renom

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 

El termini es troba obert i finalitza a les 14:00h del dia 23 de desembre de 2021 o fins a exhaurir pressupost.


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Cambra de Comerç de Lleida

DESCRIPCIÓ:

Els beneficiaris d’aquesta acció són PIMES i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Lleida, que es trobin donades d’alta en el Cens de l’IAE.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 

El període per presentar sol·licituds és del 16 de febrer al 7 d’octubre del 2021, tots dos inclosos.


ENTITAT QUE GESTIONA: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Institut Català de les Empreses Culturals

DESCRIPCIÓ:

A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte les activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE). No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions que regulen aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d’interès econòmic, ni tampoc
les administracions públiques i els ens que en depenen.

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: El període de presentació de sol·licituds comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el 4 d’octubre de 2021 per a lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

DESCRIPCIÓ: Productors Agraris

Es volen prendre mesures per poder garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després de l’estat d’alarma declarat arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: del 9 de desembre del 2020 al 23 de novembre del 2021

DESCRIPCIÓ:

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un concert o espectacle de pagament.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: 2021

DESCRIPCIÓ: Persones físiques no empresàries (particulars) que es trobin en situació d’insolvència actual o imminent. Professionals i autònoms que es trobin en situació d’insolvència actual o imminent.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: de l’11 de maig al 29 d’octubre de 2021

DESCRIPCIÓ: Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

 

 

TERMINI:Any 2021

DESCRIPCIÓ: S’estableix que les empreses amb activitats enquadrades als sectors de turisme o de comerç i hostaleria vinculades al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que iniciïn o mantinguin l’alta durant aquests mesos a persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

TERMINI: Obert

DESCRIPCIÓ:Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19.

ENTITAT QUE GESTIONA:  Generalitat de Catalunya

TRAMITAR AJUDA:  Clica aquí

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE”
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

© Consell Comarcal de les Garrigues